Terms of Use

כללי

 1. האתר yoav.pro  הינו בבעלות של yoav.pro עסוק מורשה ומופעל על ידו. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “המזמין/ים”), יכול לאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים ו/או שירותים מגוונים, לעקוב אחר סטטוס הזמנה.
 2. כתובת העסק רח’ מונטנפיורי 5 פ”ת טלפון 050-3890088.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים בקפידה. התנאים מהווים הסכם מחייב בינך לבין yoav.pro (להלן: ” yoav.pro “).
 4. הוראות  התקנון יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של פיצה קרוזו. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות.
 5. yoav.pro שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, yoav.pro ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 6. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד, הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 8. שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתר האינטרנט על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 9. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
 10. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה ותקנון זה, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה.
 11. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 12. השימוש במידע אותו מסר המשתמש ל yoav.pro ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 13. הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי פיצה האט ישראל ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

 

האתר

 1. האתר משמש לביצוע משלוחים והזמנות של מוצרים. (להלן: “ההזמנה”.)
 2. המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע”מ כדין. yoav.pro שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל.

 

ההזמנה

 1. ביצוע הזמנה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד מבצע ההזמנה כי קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבין אותם ומסכים לתוכן המוצג בהם.
 2. על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה על המשתמש לפעול באופן מלא ומדויק אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר. ביצוע ההזמנה תדרוש מהמשתמש למסור את השם, הכתובת, מספר הטלפון שלך והן אמצעי תשלום. יובהר כי המשתמש אינו חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצון המשתמש בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר.
 3. על המשתמש לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה.
 4. yoav.pro שומרת את פרטי ההתקשרות עם המשתמש, בין אם ההזמנה בוצעה באתר או בטלפון, על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של פיצה קרוזו בהתאם לתקנון זה.
 5. על מנת שהזמנה תתקבל, עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן שגוי, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את yoav.pro. yoav.pro אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ביצוע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של yoav.pro ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.
 6. חיוב בגין ההזמנה באמצעות האתר יתבצע באמצעות בהתחברות לחשבון הPAYPAL של המשתמש ו/או מסירת פרטי כרטיס האשראי. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
 7. מובהר כי כל נושא התשלומים וסליקת כרטיסי האשראי במסגרת האתר נעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בתחום ובמנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 8. yoav.pro שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. החיוב שלא ישולם במלואו  יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק מרכנתיל דיסקונט ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות. הוצאות הגביה לרבות שכ”ט עו”ד יחולו על המשתמש.

 

ביטול עסקה

 1. לאחר ביצוע ההזמנה לא ניתן לבטלה והמשתמש לא יהיה זכאי להחזיר מוצר אשר כבר הוזמן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
 2. במידה והמוצר שהוזמן על ידי המשתמש אזל מהמלאי של yoav.pro, באפשרות המשתמש לבחור בין השבה של מלוא התמורה עבורו, או בחירה  במוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן שיוצע למשתמש על ידי yoav.pro. השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היחיד אשר המשתמש יהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.
 3. yoav.pro תהא רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימאלי עבור כל הזמנה.
 4. yoav.pro שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באתר או לבטל הזמנה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה במידה וזו נעשתה על ידי המשתמש באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות – אך לא רק, במקרים הבאים:
  1.  חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  2. המשתמש מסר פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה; המשתמש נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה;
  3. ניסיון לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  4. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב yoav.pro או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה;
  5. הפרת תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם yoav.pro או מי מטעמה;
  6. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו”ב;
  7. אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהמשתמש לבצע הזמנה באופן תקין;
  8. ובמקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת פיצה קרוזו ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.

 

אספקת משלוח

 1. המשלוח יעשה על ידי שרות המשלוחים של האתר.
 2. המשלוח יהיה כפוף למחירי המשלוחים של האתר ובהתאם לבחירה של המשתמש.
 3. yoav.pro אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה, אך תעשה ככל יכולתה למנוע עיכוב שנמצאים בגדר שליטתה.
 4. המשלוח יבוצע על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרות ועל אחריות המשתמש לאסוף את המשלוח בהתאם להנחיות הדואר ו/או חברת השליחויות. איסוף ההזמנה הינו באחריות הבלעדית של המשתמש ו yoav.pro לא תישאה באחריות כלשהיא במידה והמשתמש לא יאסוף את המשלוח על פי לוח המועדים של חברת המשלוחים.
 5. במשלוח המוצרים בשנית, יחויב המשתמש בתשלום נוסף עבור דמי משלוח, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב בעת ביצוע ההזמנה.

 

החזרת המוצר

 1. החזרת המוצר יתאפשר אך ורק בשל פגם במוצר עצמו. לא תאפשר החזרה של המוצר בשל טעות במידה של המוצר, האחריות על ביצוע הזמנת מידה נכונה חלה על המשתמש בלבד ועליו לבדוק היטב את מידת המוצרים על פי סרגל המידות הנמצא באתר.
 2. במידה והמוצר שיסופק יהיה פגום, החזרה תעשה אך ורק תוך 20 ימים מיום קבלת ההזמנה על ידי המשתמש. המשתמש יהיה חייב לשלוח את המוצר הפגום ל yoav.pro
 3.  לאחר קבלת המוצר הפגום על ידי yoav.pro ייבדק הבלאי ויוחלט האם יוחזר למשתמש העלות של ההזמנה או יוחלף המוצר במוצר חדש ותקין.
 4. יובהר כי לא תתאפשר החזרה של המוצר בשל טעות במידה ובחירת המידה אך ורק באחריות המשתמש.
 5. יובהר כי המוצר אותו רכש המשתמש הינו מוצר מיוחד שמיוצר אך ורק למשתמש ועל כן לא תתאפשר החזרה והכל בהתאם לסעיף 4(ג) (3) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

 

הגבלת אחריות

 1. yoav.pro ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידי המשתמש.
 2. yoav.pro ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפי המשתמש בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם ו/או אי התאמה במוצר, למעט כאמור לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של פיצה קרוזו כלפי המשתמש מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידו בגין המוצר.
 3. yoav.pro אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 4. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 5. yoav.pro  לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לפיצה קרוזו, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

שיפוי

 1. המשתמש מסכים ומתחייב להגן על yoav.pro, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את פיצה קרוזו, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד פיצה קרוזו ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוח המשתמש ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש המשתמש (מכל סוג שהוא) באתר.

 

קניין רוחני

 1. כל המידע והנתונים המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר, עיצוב האתר, הינם רכושה של yoav.pro או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם בישראל. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של yoav.pro או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית ל yoav.pro, שמורים ל yoav.pro. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של yoav.pro.
 2. המשתמש מתחייב לא להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לעלות, לפרסם, תעביר, למכור, לשווק או להפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של yoav.pro מראש ובכתב לעשות כן.
 3. yoav.pro ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:  בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי פיצה קרוזו

 

שימוש באתר

 1. שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש – אסורה בהחלט. yoav.pro לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים ו/או מזמינים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
 2. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על yoav.pro כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים ו/או האתר, זמינות השירותים ו/או האתר, ואופי החומרים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
 3. yoav.pro עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. yoav.pro לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידי המשתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש מלבצע הזמנת עסקה.
 4. האתר נועד לשימוש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים של המשתמש בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו’. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של yoav.pro הינו אסור. בנוסף, המשתמש אינו רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי.
 5. על המשתמש באתר נאסר:
  1. לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר;
  2.  להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו;
  3. לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר;
  4. להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר;
  5. לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו);
  6. להשתמש באתר ו/או בשירותים בכל דרך שאינה תואמת את תנאי שימוש אלה;
  7. לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר;
  8. למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי או שייך לו;
  9. לשנות, לערוך, להעתיק, לשאוב מידע, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, לפרק או להרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות;
  10. להשתמש בכל רובוט\בוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 6. yoav.pro שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי השימוש וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין.
 7. yoav.pro תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.
 8. ידוע למשתמש כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות החלים עליו בהתאם לתנאי שימוש אלה והמשתמש מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והמשתמש מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
 9. השימוש בשירותים יחשב כהצהרה והתחייבות כי  כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; גיל המשתמש 18 שנים ומעלה, או לחילופין, המשתמש קיבל אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר (ד) השימוש בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.
 10. במידה ותחליט yoav.pro לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כישלון של yoav.pro ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

 

פרטיות

 1. בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של yoav.pro והרשומים כדין, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של yoav.pro. yoav.pro ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו”ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא yoav.pro רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר ל yoav.pro.

 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם,הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו.

תקנון והוראות אלה עודכנו לאחרונה ביום 26 לנובמבר  2024